Wuběr rěčow:

Jurij Gustav Kubaš

Farar, redaktor, publicist, narodny prócowar

narodźi so  15.11.1845 w Šunowje jako syn blidarskeho mištra
zemrě   2.8.1924 w Njebjelčicach

1851 – 1854 šula w Ralbicach
1854 – 1858 wojerski wustaw w Drježdźanach
1858 – 1860 seminar w Budyšinje
1860 – 1870 chowanc serbskeho seminara w Praze
1860 – 1867 němski Małostronski gymnazij w Praze
1867 – 1870 studij filozofije a teologije
1870 – 1875 kapłan w Königshainje
1875 – 1876 kapłan w Ralbicach
1876 – 1890 kapłan w Njebjelčicach
1890             farar w Ralbicach
1891 – 1918 farar w Njebjelčicach
1918             na wuměnk

Gustav Kubaš zahaji swoje wusce z ludom zwjazane narodno-kulturne skutkowanje jako sobustaw a přez wjace lět starši Praskeje Serbowki. Dźěłaše w duchu młodoserbskeho hibanja. Wjele dopisowaše do Katolskeho Posoła a tež do Serbskich Nowin. Za čas  swojeju Njebjelčanskeju zastojnstwow rozwi wobšěrnu dźěławosć jako wjelelětny (1882-1897) redaktor časopisa Serbski Hospodar, kotryž bě 1881 M. Hórnikej pomhał załožić, jako kubłar ratarskeho ludu k ekonomiskemu myslenju a disciplinowanemu praktiskemu hospodarjenju, jako agitator a organizator we wólbnych hibanjach přećiwo němskim junkarskim kandidatam, wosebje 1881 a 1885, hdyž so za kandidaturu M. Koble zasadźi. Ma wulke zasłužby při přihotowanju a załoženju Serbskeho burskeho towarstwa, załoženeho 1888, a spěchowaše tež jeho rozrost přez załoženje lokalnych wotnožkow, ratarskich zejdnoćenstwow a nalutowarnjow. Njemyleny na to dźiwaše, zo bychu so Serbja do zhromadneho skutka zjednoćili prěki přez płót rozdźělneju wěrywuznyćow. Jeho njesprócniwe dźěło jako nowinar a awtor njeličomnych přinoškow słuša k dobrym tradicijam serbskeho žurnalizma. W tym so wuznamjeni přez originalnosć a wušiknosć, logiku rozumowanja, wótrosć formulowanja, ludej zrozumliwe argumentowanje. To wšak jemu wunjese nimo praweje hidy swojich přećiwnikow z chwilemi tež poroki narjadowanych a někotre spřećiwjenja pola wosadnych.

Gustav Kubaš bě mjez tymi prócowarjemi, kiž su poměrnje zahe na socialne žro narodneho hibanja skedźbnili. Jeho zakładne stejišćo dopomina w mnohim na tehdyšich ruskich narodnikow, bu pak hłownje wowliwowane přez podobne prócowanja w někotrych druhich katolskich kónčinach Němskeje. Z teje pozicije wšak njezdokonja rysować realnu perspektiwu towaršnostneho postupa, při wšěm swojim realizmje w detailu, w hladanju na zjawy wšědneho dnja. Tež wot pólskeho narodneho hibanja na teritoriju Pruskeje přijimowaše impulsy za swoje skutkowanje.

Proste, swojorazne, burske běše jeho wašnje žiwjenja, skromne jeho wustupowanje w zjawnosći. Wo jeho popularnosći swědča w ludźe podawane legendy. Te su tež jeho zjawne počesćenja, tajke z hamtskeje strony so jemu njedóstachu.

Bě wot 1869 čłon Maćicy Serbskeje.

žórło: Nowy biografiski słownik 1984, Jan Šołta

dale > anekdoty

Impressum und Datenschutz | Impresum a šškit datow
Partnerojo: http://www.heldhaus.de | http://www.am-klosterwasser.de | http://www.krabatregion.de