Gmejna Njebjelčicy
z wjesnymi dźělami Wěteńca, Miłoćicy, Njebjelčicy, Pěskecy, Serbske Pazlicy.

Informaciske zarjadowanje za wudźěłanje studije k móžnosćam

Dnja 22.februara 2022 wječor předstaji so w gmejnskej sydarni Njebjelčicy zjawnosći staw studije k móžnosćam do přichoda sahaceho zastaranja z energiju za gmejnu Njebjelčicy.

Studija ma pokazać, hač hodźi so wizija gmejnskeho energijoweho koncepta za naslědne a wnučkokmane zastaranje z energiju technisce a hospodarsce přesadźić. To zaruča pozdźiše zwoprawdźenje za wšitke wobydlerki a wšitkich wobydlerjow kaž tež zasydlene předewzaća.

Po witanju přez wjesnjanostu předstaji knjez Bellmann z energijoweje agentury Budyskeho wokrjesa projekt bliže. Knjez Hanzo Wylem Kell poda potom přehlad wo změnje we wobłuku energijoweho sektora a knjez dr. Schneider z Fraunhoferoweho instituta IEG w Žitawje rozprawješe wo móžnosćach zasadźić wobnowjomne žórła energije we wobłuku produkcije ćopłoty a knjez dr. Schmidt z Fraunhoferoweho instituta IWU informowaše wo móžnych formach, milinu a ćopłotu na krótki abo dlěši čas składować. Přizamkny so žiwa rozmołwa z wobdźělnikami zarjadowanja k předstajenym temam a kak so tute w studiji k móžnosćam wobkedźbuja.

Wšitke přednoški móžeće sej tule dele sćahnyć:

  • Předstajenje projekta a wobdźěleni partnerojo (Marcel Bellmann, energijowa agentura wokrjesa Budyšin)
  • Kulowate blido 1 – do přichoda sahaca produkcija zastaranje z elektriskej milinu z pomocu wobnowjomnych energijowych žórłow (Hanzo Wylem Kell)
  • Kulowate blido 2 – přichodna produkcija ćopłoty a zastaranje z ćopłotu z pomocu wobnowjomnych energijowych žórłow (dr. Clemens Schneider, Fraunhofer IEG Žitawa)
  • Kulowate blido 3 – přichodne koncepta składowanja rozdźělenja elektriskeje miliny a ćopłoty (dr. Sebastian Schmidt, Fraunhofer IWU Žitawa)
  • Aktualny koncept gmejny hodźi so tule wobhladać a organigram namakaće pod tutym linkom.

Za prašenja steji Wam knjez Marcel Bellmann z energijoweje agentury Budyskeho wokrjesa jako narěčny partner telefonisce (03591 380 2100) abo přez mejlku (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.) k dispoziciji.

Jako modelowa gmejna za wnučkokmane zastaranje z energiju

Wot 01. 01 2022 wudźěła konsorciji projekta wobstejacy z Wyšeje šule Žitawa/Zhorjelc, gmejny Njebjelčicy, priwatneho poradźowarja za energiju Hannesa Wilhelm-Kella a energijoweje agentury wokrjesa Budyšin studiju k móžnosćam za "wnučkokmane" zastaranje gmejny Njebjelčicy z energiju. 10. a 14.01.2022 wotmějachu so spočatne rozrěčenja ke koordinaciji prěnich aktiwnosćow.

Wobdźěleni su 2021 jedyn projektowy naćisk pola Swobodneho kraja Sakskeje přez spěchowanje "naslědnje z krizy" zapodali a po pozitiwnej wotmołwje su formalnu spěchowansku próstwu pola Sakseje natwarneje banki stajili. W cyłkownje 7 dźěłowych paketach budźe hač do kónca lěta 2022 přepytowane, hač hodźa so plany gmejny Njebjelčicy za wnučkokmane hospodarjenje ze zastaranjom z wobswětoškitnych žórłow, technisce a hospodarsce zwoprawdźić. To wšitko stanje so pod wobdźělenjom wšitkich akterow na městnje, zo bychu so tež potencielne inwestorojo namakali. Jako prěnje so aktualny staw tučasneje potrjeby a tučasneho dobywanja energije gmejny analyzuje. Přizamknu so koncepcionalne přemyslowanja k přichodnym dobywanju energije na bazy regeneratiwnych nošerjow energije, k wužiwanju a składowanju. Slěduje techniske a hospodarske posudźowanje móžnych konceptow. Z pomocu přiručki móza potom tež dalše komuny Njebjelčanskim přikładźe slědować. Kónc tuteho lěta budźe so tuta studija k móžnosćam zakónčić.


Wot januara 2022 hač do měrca 2023 zestajichu fakulta mašinarstwo wysokeje šule Žitawa / Zhorjelc, Fraunhoferskej zarjadnišći IEG a IWU ze Žitawy, energijowy poradźowar Hannes Wilhelm-Kell a energijowa agentura Budyskeho wokrjesa studiju zwoprawdźenja za wnučkokmane zastaranje z energiju w gmejnje Njebjelčicy. Studija podstaji hižo w lěće 2019 wot lokalnych akterow wudźěłany gmejnski energijowy koncept a přepytuje, kotre technologije a zastaranske koncepty hodźa so zmysłapołnje zwjazać, zo by wnučkokmane zastaranje zaručiło.

Z pomocu tak mjenowaneho bilancoweho kruha je zastaranje přetrjebarjow w komunje móžne. Manager bilancoweho kruha agěruje při tym jako něšto kaž „gmejnski skutk“. Wužiwarjo wotzamknu dodawanske zrěčenje z nim. Gmejnski zawod móže na městnje produkowanu milinu, na bazy regeneratiwnych nošerjow energije, kupcam dodawać. W časach nadprodukcije so tutón w baterijach abo wodźiku składuje resp. do milinoweje syće za zapłatk woteda. W času podprodukcije, n.př. pola ćmowych lawnow w zymje, wužiwa gmejnska twornja najprjedy składowanu milinu resp. nakupuje přez milinowu syć přidatnu milinu do bilancoweho kruha.

Studija dóńdźe k wuslědkej, zo je bjez wotedawkow a dawkow milinowa płaćizna wot něhdźe 24 ct / sobu wočakujomna. Płaćizna je tak přihódna, dokelž móža so płaćiznowe wobstatki milinowy dawk a syćowe zapłatki w rumnostnje wusko wobmjezowanym zastaranskim teritoriju, při wutworjenju wotpowědnych prawniskich zakładow, wotpadnyć resp. redukować. Z tym bywa milina wobydlerkam a wobydlerjam, předewzaćam a komunalnym přetrjebarjam dołhodobnje wo wjele tuńša.

Z na městnje produkowanej milinu móža tež zastaranje z ćopłotu w Njebjelčicach na zakładźe ćopłotnych klumpow zwoprawdźić. Zaměr zwjazkoweho knježerstwa a prognozy wodźacych studijow je nahladny wutwar ćopłotneho zastaranja na bazy tuteje technologije. Tuta budźe w Njebjelčicach pod wobkedźbujo zastaranje přez gmejnsku twornju za ćopłotne płaćizny nimale 10 ct / eurow móžno a móže tak niwow tepjenjow zemskeho płuna palneje hódnoty docpěć. W studiji so wuliči, zo je stopjeń zastaranja wot 55 % z na městnje produkowanej energiju hospodarski. Jeničce akterojo na městnje postajeja při tym tempo wutwara. Dokelž budźe zwoprawdźenje najskerje wjacore lěta wužiwać, trjebaja wšitcy wobdźěleni dołhi dych.

Swobodny stat Sakska spěchowaše naprawu z něhdźe 180.000 €přez spěchowanski program „Trajnje z krizy“. Dalšej 10.000 €móžeštej so přez mytowanski pjenjez myta eku přichoda přidać.

Studija móže so přez slědowacy link na webstronje wysokeje šule Žitawa / Zhorjelc sćahnyć ⇒

Suche

Sprache / Rěč / Language

Sprache auswählen


Städtebauliche Entwicklung

Aufruf zum Flächentausch privater Eigentümer mit der Gemeinde Nebelschütz zur Bauflächenentwicklung.
E-Mail: gemeinde@nebelschuetz.de


Baugebiet Nebelschütz

Vom potentiellen Erschließer gibt es aktuell wirtschaftliche Abwägungen zur Fortführung des Baugebietes Nebelschütz (Teilfläche 176/6). Interessenten können unter schuster@ibs-bonn.com ihren Bedarf anmelden.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.